King Naresuan ภาค 1 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา(2007)

พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับ ได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยา อันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน ครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา

รายชื่อนักแสดง : วันชนะ สวัสดี (เบิร์ด)(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช), วินธัย สุวารี (ต๊อด)(สมเด็จพระเอกาทศรถ), นพชัย ชัยนาม (ปีเตอร์)(ออกพระราชมนู), อินทิรา เจริญปุระ (ทราย)(เลอขิ่น), ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ)(มณีจันทร์), สมภพ เบญจาธิกุล (หมู)(พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง), นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก)(พระมหาอุปราชา), ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง (ปราปต์)(ออกพระชัยบุรี), คมกริช อินทรสุวรรณ (ต้น)(ออกพระศรีถมอรัตน์), สรพงษ์ ชาตรี (เอก)(พระมหาเถรคันฉ่อง), ฉัตรชัย เปล่งพานิช (นก)(สมเด็จพระมหาธรรมราชา), ศรัณยู วงษ์กระจ่าง (ตั้ว, นรัณยู วงษ์กระจ่าง)(สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ), สันติสุข พรหมศิริ (หนุ่ม)(สมเด็จพระมหินทราธิราช), สถาพร นาควิไลโรจน์ (ถา, สถาพร นาควิลัย)(พระราเมศวร), กรุง ศรีวิไล (เอ๊ดดี้)(พระยาพิชัย), มานพ อัศวเทพ (ยะ)(พระยาสวรรคโลก), ไพโรจน์ ใจสิงห์ (อุตรดิตถ์)(พระยาจักรี), สภา ศรีสวัสดิ์ (ดี๋ ดอกมะดัน)(เศรษฐี), อภิรดี ภวภูตานนท์ (แก้ว)(หมอกมู), ปวีณา ชารีฟสกุล (เจี๊ยบ)(พระวิสุทธิกษัตรี), ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ (น้ำผึ้ง)(พระเทพกษัตรี), เกรซ มหาดำรงค์กุล (เกรซ)(พระสุพรรณกัลยา), เปรมสินี รัตนโสภา (ครีม)(พระนางจันทราเทวี), ปริศนา กล่ำพินิจ (ปู)(มเหสีพระมหินทร์(1)), ปรารถนา บรรจงสร้าง (กล้วย)(มเหสีพระมหินทร์(2)), อำภา ภูษิต (แอ๊ว)(ท้าววรจันทร์), นัยนา จันทร์เรียง(แม่นมพุดกรอง), เฉลา ประสพศาสตร์ (ตูมตาม)(แม่นมทองสุก), ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์ (บีเจ)(พระนเรศวร(เด็ก)องค์ดำ), กรัณย์ เศรษฐี (เก้า)(พระเอกาทศรถ(เด็ก)องค์ขาว), สุชาดา เช็คลีย์ (ดาด้า)(มณีจันทร์(เด็ก)), สมชาติ ประชาไทย(ลักไวทำมู), ธนา สินประสาธน์(พระยาสีหราชเดโช), ประดิษฐ์ ภักดีวงษ์(พระยาราม), อานนท์ สุวรรณเครือ (โอ๋)(พระยาพิชัยรณฤทธิ์), พยัคฆ์ รามวาทิน(พระยาพิชิตรณรงค์), กัมปนาท อั้งสูงเนิน (จอนนี่)(พระยาราชวังสรรค์), Yano Kazuki (ยาโนะ คาซูกิ)(พระยาเสนาภิมุข), จิรายุ ละอองมณี (เก้า)(พระราชมนู(เด็ก)ไอ้ทิ้ง), โสธร รุ่งเรือง (น้อย, สุพจน์ รุ่งเรือง)(สุระกำมา), จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ (ต้น)(พระเจ้านันทบุเรง), ถิรยุทธ ตันติพิพัฒน์ (อี๊ด, รอน บรรจงสร้าง)(สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช)

Author: